• امروز سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 - Tue 04 23 2019
  • درباره شرکت پتروشیمی کردستان

    طرح پتروشيمي کردستان به منظور تحقق اهداف متعالي و ايجاد تعادل منطقه اي در توسعه و توازن بين استانهاي محتلف کشور و تحرک بخشي به فرآيند توليد در مناطق کمتر توسعه يافته، ايجاد اشتغال در کشور، ارتقاي فن آوري در بخش صنايع مرتبط با نفت و همچنين فعال کردن صنايع پايين دستي پتروشيمي، هيئت وزيران طي مصوبه اي در تاريخ 1381/08/11 احداث واحد هاي پتروشيمي در استانهاي غرب کشور از جمله استان کردستان را مورد تائيد قرار داد و شرکت پتروشيمي کردستان بعنوان مجري طرح احداث يک واحد 300 هزار تن در سال پلي اتيلن سبک در تاريخ 1384/01/31 تاسيس و به ثبت رسيد