• امروز چهارشنبه, 26 تیر 1398 - Wed 07 17 2019
 • آگهی مزایده

  آگهی مزایده شرکت پتروشیمی کردستان

   

  1- مزایده روغن و ایزودودکان

   

  2- مزایده روغن و گازوئیل

   فرم شماره حساب                 فرم شرح مزایده

  3- مزایده پالت چوبی

  فرم شماره حساب                   فرم شرح مزایده